Utdanning er viktig

Det er ikke noen tvil om at alle trenger et liv med innhold og mening. Og det å få seg en utdanning og senere et yrke er avgjørende for oss alle. Dette er selve grunnpilaren i livene våre, og det at samfunnet har tatt dette på alvor er veldig bra. Velferdsnasjonen Norge har jo i mange år hatt fokus på utdanning og velferd. I dette ligger det også et apparat for de som ikke klarer å håndtere livet, i deler eller perioder av livet sitt. Med innføringen Folkeskoleloven, så lå også sosiale utfordringer som hovedargument. Man så at veldig mange slet, og noe måtte gjøres.

Kriminalitet og alkoholisme

Byene slet med problemer, for at mange drakk alkohol og bedrev kriminalitet. Dette var faktisk en av de viktigste årsakene, for at Folkeskoleloven ble innført.

Skolen skulle skolere og oppdra barna, slik at de ikke skulle havne ut på skråplanet senere i livet. Dette var tenkt både moralsk men også religiøst, de skulle rett og slett lære seg å ta riktige og kloke avgjørelser med forankring til kristendommen og bibelen.

Skolen hadde også fått oppgaven å ivareta helsen til elevene, de skulle følges opp og skolen passet på om det var noen som var syke og svake. Servering av suppe var ikke uvanlig, sultne elever lærer dårligere enn mette elever. Det hadde de i alle fall forstått, selv på den tiden.

Egne skoler

På 1800-tallet var det egne skoler for gutter og jenter, først på 1900-tallet kom det skoler hvor kjønnene var blandet.

Men klassen var delt mellom gutter og jenter, det samme var fagene. Det var jo en selvfølge at jentene måtte lære seg å lage mat, mens guttene lærte seg sløyd. I dag er dette helt fjernt, men slik var det altså.

Mange modeller og reformer

Når vi ser mange år tilbake i tid, er det meste med norsk skole endret vesentlig. Men skolen må endre seg, som jeg har nevnt tidligere er samfunnsutviklingen det som styrer skolen mest. Om man tenker seg det motsatt, blir det helt feil.

Skolen er det første møte barna har med en offentlig organsiert arena, ja med unntak av barnehager og fritidsparker. Selv i barnehager har de mer vekt på godt faglig innhold og det pedagogiske, enn det som var tilfellet bare for noen få år siden.

Oppstarten veldig viktig

Jeg tenker at dagens skole, er et resultat av mange års erfaring. Slik er det vel med det meste i samfunnet vårt, men skole er uansett noe helt spesielt.

Hvordan en elev blir tatt mot, og hvordan de første årene er på skolen, tror jeg er avgjørende viktig for resten av skolegangen. Tidligere ble straff brukt som et pedagogisk virkemiddel, men mer feil enn det kan det vel neppe bli. Frykt og redsel, skaper ikke grobunn for læring og mestring.

Trygghet, tilhørighet og gjensidig respekt, er nok stikkordene i dagens moderne skole. Man skal fra dag èn på skolen, ha trygghet og dyktige pedagoger rundt seg. Uansett bakgrunn eller tilhørighet, har alle de samme rettigheter.