Skolekultur

Dette ordet eller begrepet, kan være litt vrient å tolke eller putte noe innhold til. I alle fall synes jeg det, jeg tenker at dette er noe som har med hele skolen å gjøre. Det er i alle fall slik at skolekulturen innvirker på hele skolen, ikke bare de ansatte men også elevene. Men hvem er det som har ansvaret for den? Hvem er kulturbærere på hver enkelt skole? Svaret er nok ganske klart når man tenker seg om, det er så klart skolens ansatte og ikke minst ledelse.

Rektor er kapteinen på laget

Det er ofte slik at rektor blir den som må svare for alt som skjer, og ikke skjer på en skole. Det er også slik det skal være, vedkommende har totalansvaret for skolen han eller hun er satt til å lede. Hvilken skolekultur som råder på hver enkelt skole, er det først og fremst rektor som kan gjøre noe med.

Men rektor må så klart ha med seg de ansatte, skolens ledergruppe er rektors støttespillere og de første som må innlemmes om endringer ønskes eller er nødvendig.

Skolekulturen preger skolen mer enn man er klar over

Man kan på mange måter sammenlikne skolekultur, med bedriftskultur. Men det er uansett noen forskjeller. I en bedrift er alle ansatte, de omfattes av de samme rettigheter og plikter.

I skolesammenheng er det ikke slik, de ansatte har Arbeidsmiljøloven som ivaretar dem. Elevene på en skole omfattes av Opplæringsloven, og det kan til tider være en utfordring å finne balansen og riktig bruk av lovverket. Dette gjelder nok i enda større grad i den videregående skole, og kanskje spesielt på yrkesfag. Husk at også lærlinger omfattes av Opplæringsloven, og ikke Arbeidsmiljøloven.

Hvordan er skolen organisert

Man trenger ofte ikke være lenge på en skole, før man kjenner på hvordan kulturen er på skolen. Hvordan er skolen organisert med tanke på lærerstaben? Jobbes det i team? Eller jobber hver enkelt lærer alene og for seg selv? Hvordan løses problemer og utfordringer? Skal alt løses av rektor?

Det at rektor har hovedansvaret, betyr ikke at vedkommende må eller skal involveres i alt som skjer. Hvordan er det med delegering, om hver enkelt lærer ikke kan bidra i visse saker?

Påvirker elevene

Det er klart at et dårlig arbeidsmiljø på en skole, vil ha en negativ konsekvens for elevene. Jeg tenker her da på de ansattes arbeidsmiljø, for elevene heter det læringsmiljø.

Hvordan er de ansattes posisjon i forhold til elevenes? Er det slik at det finnes et sett med regler for de ansatte, og et annet sett for elevene?

Det er klart at det finnes lokale variasjoner, og det skal det også være. Her må alt tilpasses type skole, sammensetningen av ansatte og elevgruppene.

Jeg tror nok en mest mulig helhetlig skole er det beste for både ansatte og elever, med helhetlig tenker jeg at man raskt kan lese og forstå skolens kultur. Man vil da raskere finne seg til rette, og man vil han en pedagog som trives på jobben og gir deg som elev en bedre skolehverdag i form av økt læringsutbytte.