Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det er mange parter og instanser i det norske skoleverket, som samarbeider for at elevens rettigheter og velferd skal bli ivaretatt på best mulig måte. Jeg kjenner relativt godt til organiseringen av skolene, og deres samarbeidspartnere.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Dette fordi jeg har jobbet en del år innenfor skole, men også fordi jar har barn – som naturlig nok har vært elever i skolen. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, er ofte forkortet til PPT eller PP-tjenesten. Jeg vil i denne artikkelen bruke forkortelsen PP-tjenesten, siden det er det mest brukte ordet i dagligtalen om denne tjenesten. Jeg har mange ganger sett viktigheten av å ha denne type tilbud, både for eleven, foreldre men også for skolen selv. Det er ikke alltid lett for pedagogene, å finne de beste løsningene – i møte med elever som kan ha komplekse og utfordrende problemstillinger å hanskes med. Men PP-tjenesten kan også kobles inn, der det bare er mindre typer utfordringer. Jo tidligere PP-tjenesten kobles inn, desto bedre blir som regel utfall og resultatene.

Sakkyndig instans

Det er enten kommunen eller fylket, som står for tilbudet. PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste og en sakkyndig instans i spørsmål som handler og elevsituasjonen for alle og enhver. Det er viktig å vite at PP-tjenesten ikke kun er ment for barn og ungdom, men også for voksne som er under utdanning. Typisk eksempel på dette, er Voksenopplæringen. Konkret er den er den primære arbeidsoppgaven til PP-tjenesten, knyttet opp til selve opplæringssituasjonen og eventuelle behov for spesialundervisning.

Rådgiver i PP-tjenesten

Dette er en fagstilling som krever utdanning innen pedagogikk, psykologi eller spesialpedagogikk. I PP-tjenesten finner man også fagstillinger som sosionom og logoped, så som dere sikkert forstår – er det en bred gruppe med fagpersoner som er satt til å hjelpe de som måtte trenge det. En del elever trenger kanskje bare en enkel rådgivning, mens andre trenger tyngre og bredere tilrettelegging og oppfølging over tid.

Egen masterutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Ved Universitetet i Oslo, har det i mange år vært en egen masterutdanning innen denne type rådgivning. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, har også en tilsvarende studie – som stort sett har gode søkertall hvert år. Det at det er et stort behov for denne type stillinger, er det ikke noen tvil om.

Egen masterutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

 

 

Hvordan fungerer samarbeid «Hjem-skole»

Alt som skjer rundt en elev sin situasjon, skal avklares med foreldre i første instans. Det er viktig å merke seg at PP-tjenesten, også innbefatter barnehagebarn. Etter at det er blitt enighet med foreldre, så sender barnehagen eller skolen – en henvisning til PP-tjenesten. Denne inneholder i korte trekk, hva som er problemstillingen til den det gjelder. Det er ikke noe i veien for, at foreldrene selv også tar denne kontakten – altså direkte med PP-tjenesten. Dette skjer ofte hvis foreldre og barnehage/skole, ikke er enige om situasjonen.

PP-tjenesten er stor og kompleks, og i denne omgang har vi ikke plass til mer om innholdet i tjenesten. Senere skal vi også se på historien bak tilbudet, og hvilke erfaringer vi har med tjenesten generelt. PP-tjenesten organiseres noe ulikt fra sted til sted, men den er nedfelt i «Opplæringsloven» så dette er et lovpålagt tilbud, som finnes over hele landet.