Mobbing i skolen

Mobbing i skolen er noe som har foregått i alle tider, men det er nok store lokale variasjoner. Noen skoler er mer utsatt enn andre, og det er store forskjeller på hvordan skolene jobber med dette problemet. Man kan jo bare prøve å tenke seg hvordan mobbing er for de som utsettes for det, det ødelegger ikke bare skolehverdagen, men kanskje hele livet. Det finnes lovverk og planverk for mobbing, men det er tydelig at det ikke fungerer på alle steder.

Opplæringsloven

I 2017 kom den endringer i Opplæringsloven, denne loven kan sammenliknes med Arbeidsmiljøloven for elever i den norske grunnskolen. Brudd på Opplæringsloven, er meget alvorlig, på samme måte som vi kjenner Arbeidsmiljøloven fra arbeidslivet.

Det nye med Opplæringsloven når det gjelder mobbing, er at man skal sikre at regelverket er mer effektivt og ikke minst håndhevingen av reglene. Det er kapittel 9A som omhandler elevenes skolemiljø som er blitt endret, med virkning fra 1.august 2017.

Nulltoleranse

Det er lovfestet med den nye endringen, at alle skoler skal ha nulltoleranse når det kommer til mobbing. Andre krenkelser som inngår i loven er; diskriminering, trakassering og ikke minst vold.

Det er ikke opp til skolens ansatte å definere om noen blir utsatt for mobbing, men elevens egen opplevelse av skolemiljøet. Det holder altså at en elev opplever seg mobbet, for at skolen skal gripe inn i saken. Ofte er det eleven sin opplevelse som stemmer, og alle har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Tiltaksplan

Det å sette inn tiltak så tidlig som mulig, er avgjørende og ikke minst et krav. Det skal settes opp konkrete tiltak i en plan, med beskrivelse av hva som er problemet. En slik tiltaksplan som sier noe om hva skolen akter å gjøre i en mobbesak, utløser en aktivitetsplikt som skolen er pålagt.

Aktivitetsplan

På bakgrunn av tiltaksplanen, skal det lages en aktivitetsplan som er mer detaljert og konkret. Et slikt planverk gjelder for alle ansatte på skolen, ikke kun lærere eller annet pedagogisk personell. Det er skolens rektor som er hovedansvarlig for dette arbeidet.

Hva, hvordan, hvem og når

 

Dette er viktige punkter i arbeidet med mobbesaker, en plan skal inneholde hva som er problemet. Videre er det selvsagt viktig at det dokumenteres hva som er tenkt av løsning, altså hvordan problemet skal løses. Hvem er ansvarlig for tiltaket, og ikke minst en dato for når problemet skal være løst.

Tiltakene i en slik plan skal være faglig forankret og begrunnet, det er kun skolen som har en slik faglig kompetanse. Men det skjer selvsagt i samarbeid med elev, foreldre og eventuelt andre instanser som kan være PP-tjenesten, Barnevernet og liknende.

3 krav som ikke fravikes ved eventuell klage på aktivitetsplikten

Det er et tydelig krav om at rektor skal være varslet, videre er det også et krav at skolen kan bruke opptil en uke på nye saker. Det siste er at kravet må være rettet til den skolen hvor eleven er elev. Dette gjelder ved eventuelle bytte av skoler.