Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Kulturelle saker i skolen

Kulturelle saker i skolen

Jeg har litt erfaring med å jobbe med aktiviteter i skoleverket, ja jeg vil si både i skoleverket og for skoleverket. Den Kulturelle Skolesekken er en ordning eller modell som mange steder har slått svært godt an, de stedene som har satset og lagt ned arbeid her, har virkelig høstet mange flotte resultater. Det er ikke noen tvil om at det krever engasjerte lærere, en ledergruppe som forstår hva det går ut på, og ser viktigheten av at det også krever noe midler for å få på plass gode tilbud og løsninger. Midlene blir tildelt fra fylket og kommunen.

Nasjonal satsing

Dette er et samarbeidsprosjekt som ble startet opp i 2001, det er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som samarbeider om prosjektet og fra 2016 fikk Kulturtanken ansvaret nasjonalt for ordningen. Kulturtanken er det nye navnet på det som tidligere het Rikskonsertene.

Det er et overordnet mål at elevene skal gjøre seg kjent med og oppleve profesjonell kunst og kulturuttrykk med bredde, det er høye krav til kvalitet og innhold. Scenekunst, Visuell kunst, Musikk, Film, Litteratur og Kulturarv.

Utvidet til videregående skole

Ved oppstarten i 2001 omfattet opplegget bare grunnskolen, altså 1-10 trinn. Men de senere årene har også videregående skole blitt innlemmet, noe man har hatt god erfaring med. På denne måten sikrer man at elevene gjennom hele skoleløpet, får oppleve og ta del i det som prosjektet formidler og ønsker å oppnå for å øke forståelsen for kunst og kultur.

Spillemidler

Ordningen finansieres av spillemidler fra Norsk Tipping, det er Kulturtanken som står for fordelingen av pengene ut til fylkene. Her blir det tatt hensyn til hver enkelt kommunes beliggenhet og infrastruktur. Det er noen storkommuner som får midler direkte fra Kulturtanken, altså ikke via fylkeskommunen. I tillegg til spillemidler, legges det hvert å ekstra penger i potten, så det er ikke spillemidler alene som finansierer dette.

Aktørene

Det er lagt opp til at svært mange aktører kan søke om milder og deltakelse i Den Kulturelle skolesekken, det er lagt opp slik for at man skal få den bredden man er ute etter og at man helst ikke vil utelate noen. Dette er typisk; Forfattere, museum, revygrupper, teater, musikere bare for å nevne noen av de som finnes på listen.

Turné

De som får klarsignal om deltakelse i en kommune eller fylke, reiser ofte rundt på de forskjellige skoler og opptrer. Men det kan ved større arrangement ofte skje at man legger dette til store idrettshaller eller liknende. Men svært ofte er det enkeltpersoner eller små grupper det er snakk om, da kan man til og med splitte det helt ned til klasser og klasserom.

Koordinator

Jeg vet at en del kommuner har en koordinator for Den Kulturelle skolesekken, denne arbeider tett sammen med kommunens skoler og ikke minst skolesjefen. Har man en driftig og engasjert koordinator, kan man få svært mye ut av midlene som er gitt. Det er også ganske stor handlingsfrihet hvordan man bruker pengene, bare det er forankret i det som er intensjonen for prosjektet.