Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Klassetur

Klassetur

Den Kulturelle Skolesekken trenger ikke bare være kunst & musikk, kultur ligger jo også innenfor rammene til prosjektet. Læreplanverket er også nyttig å bruke aktivt, i forhold til hva som kan bakes inn av aktiviteter som en del av prosjektet. Jeg har selv vært en del av en aktivitet, som etter hvert ble et årlig tiltak for kommunens 10. Klassinger. Min rolle var planlegging og gjennomføring av klassetur for siste års elever på ungdomstrinnet i kommunen. Her fikk vi kombinert;

1) Klassetur

2) Forankret i læreplan med konkrete kompetansemål

3) Forankret i Den Kulturelle Skolesekken.

Krig og flyktninger

3 dagers tur på høsten i flyktningers fotspor, med flyktninger av eldre og nyere årgang. Lange dagsmarsjer, sove ute, høre historiene om flukten. Vi begynte etter hvert å bruke flyktninger fra hele verden, spesielt Midt-Østen, Afrika og Bosnia. Det var også til tider underholdning og matretter fra deres respektive land, kunne det blir bedre enn dette ? Det var ikke noen tvil om at dette gikk rett hjem hos elevene, evalueringen viste at dette var noe de satte pris på.

Fremmedfrykt og rasisme, altså forebygging av dette var elementer vi hadde som helt klare og konkrete mål. Det faglige og ikke minst det sosiale utbyttet av en slik tur, kan ikke måles i klasseromstimer. Kort og godt fordi det ikke er mulig å få tilsvarende læringsutbytte i et klasserom.

Man kan også forankre turen opp mot læreplanmål i kroppsøving, mange lærere strålte dette var jo rene kinderegget for dem.

Historie er også kultur

Kulturhistorie handler om så mye. Det som var glimrende med vårt prosjekt, var at det gikk rett inn i kompetansemålene for nasjonal læreplan. I tillegg fant vi også forankring i den generelle delen av læreplanen, bedre kunne det jo ikke bli. Husker ikke i farten hvor mange treff vi fikk i planverket, men det var ikke rent få.

Hvordan lever og levde folk? hva betyr det å være en flyktning? Hvordan påvirket krigen hverdagen til folk? Hvordan påvirket krigen livet til folk etter krigen, kanskje spesielt livet til de som måtte flykte. Hvordan var det å bo tett opp til grensen å hjelpe de som kom flyktende? Hva er redsel? Hva gjør den med oss mennesker? Trusler og vold? Død og lidelse?

Kunne skrevet mye mer, men dette er ment som stikkord og litt forklaring på hva vår agenda for turene våre var.

Faglig formulert hva kulturhistorie er

Forsøk på å forstå hvordan mennesker skaper sitt eget liv, hvordan vi viderefører vårt liv som kulturelle vesener og våre kulturelle praksiser. Det handler både om fortidens men også nåtidens mennesker, hvordan de har levd sine liv og gitt mening til egen tilværelse. Det siste er kanskje det man får satt på prøve i tider med krig og katastrofer.

Evalueringen

Etter et pilotprosjekt på begynnelsen av 2000-tallet, gikk vi inn og evaluerte opplegget sammen med skolene og kommunen. Evalueringen var klar; dette er noe vi vil ha mer av, det skal inn i skolehjulet fra og med neste år, hilsen rektorene på de aktuelle skoler.