Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Vi har etter hvert vært innom svært mange deler av den norske skolen, og da kanskje med spesiell vekt på grunnskole. Det at skoletilbudet jevnt over er bra i Norge, er det lite tvil om. Jeg har selv jobbet i skoleverket, og det er mange dyktige folk med stort engasjement i dette systemet. Men nå tenkte jeg å se på en annen del av skolen, nemlig skoleveien. Det hjelper ikke med en god skole, om skoleveien er et problem. Det finnes mange utfordringer knyttet til det å ta seg til og fra skolen, spesielt i et land som Norge. Det er mange som bor langt vekk fra skole, og som har forskjellige andre behov som gjør at de har krav på fri skoleskyss. Ordningen omfatter både grunnskole og videregående skole, og det er viktig å vite at dette er en ordning – for de som ikke får dekket sitt behov av transport gjennom det kollektive tilbudet.

Individuelt tilrettelagt skolekyss

Elever i grunnskole og videregående skole, kan som en del av opplæringsloven ha rett til tilrettelagt transport. Det at faktisk skoleveien er med i opplæringsloven, er en styrke som man ikke finner i alle land. Elever og foresatte kan med loven i hånd, kreve en trygg og sikker skolevei. En trygg skolevei betyr faktisk mer for elven, også når det kommer til læringsutbytte og karakterer – enn det man kanskje skulle tro.

Midlertidig eller fast ordning

Det er så klart en del kriterier som må oppfylles, for at en slik ordning skal innvilges. Om det skal være en permanent eller midlertidig ordning, avhenger helt og holdent av hvilke typer behov eleven har. Typiske kriterier når søknad behandles: Midlertidig/varig sykdom, farlig skolevei og lang skolevei.Hva som legges ved søknaden av dokumentasjon, avhenger av hvilket grunnlag det søkes på. Om det er medisinske årsaker til søknaden, må alltid papirer fra lege legges ved – slik som en legeattest/legeerklæring. Det kan også være en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, for elever med spesielle behov.

taxi for barn

Transportmiddel som benyttes ved tilrettelagt transport, er i hovedsak taxi. Om det søkes til skole eller fylkeskommune, avhenger av varighet av tilbudet det søkes om. Det kan nok være noen lokale ulikheter, men i hovedsak skal saker med mer enn 3 måneders varighet – søkes direkte til fylkeskommune. Men dette kan man rådføre seg med skolen om, og de er uansett behjelpelige med prosessen.

Samkjøring

De som får innvilget individuell tilrettelegging av skoleskyssen, må i de fleste tilfeller belage seg på å bli samkjørt med andre elever. Men det er ikke noe automatikk i dette, ikke minst med tanke på hvor elevene er bosatt i forhold til hverandre og skole. I noen tilfeller er det også en kombinasjon av ordinære skolebusser, og bruk av taxi. Dette er mest brukt i de tilfeller, hvor bosted ligger langt fra skolebussens trasé. Da vil man bli hentet og levert hjemme, og kjørt til nærmeste bussholdeplass for skolebuss. Uansett vil alle elever og foreldre bli tatt på alvor, og som allerede nevnt er dette en del av opplæringsloven.